خورشت كوفته كارى

خورشت ماست اصفهان

خورش آلو اسفناج

قيمه نثار

قورمه سبزی

خورشت خلال بادام

خورشت بامیه

خورشت قیمه

خورش باميه با گوشت بوقلمون

خورشت مرغ و آلو

خورشت دال عدس

خورش مرغ ناردونی