ماکارونی صدفی

لازانياى سالمون و كدو

لازانیا گوشت قارچ

نودلیت

لازانیا رولی

پاستا با قارچ و سس خامه